Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Yeniköy Mahallesi, Doğramacı Emin Sokak, No:7 34464 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Şirketimiz Özdemir Yönetim ve Bilişim Danışmanlığı A.Ş. (Turkey Relocation Management Services) tarafından Çalışan Adaylarına sunulmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları www.turkeyrelocation.com adresinde yer almaktadır.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Çalışan Adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde; Şirketimizin info@turkeyrelocation.com e- posta adresine Çalışan Adayları tarafından veya referansları aracılığı ile iletilen özgeçmişler Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Bu kapsamda elde edilen özgeçmişler ve Adaylarla yapılan mülakatlarda; görsel, özlük verisi, mesleki deneyim, kimlik verisi, iletişim verisi kategorilerinde kişisel veriler elde edilmektedir. Bu kişisel veriler Şirketimizce yeterli ve nitelikli insan kaynağını istihdam etmeye yönelik istihdam amacıyla başvuru yapan bu kişilerin açık rızası hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 1. Adayların kişisel verileri Şirketimiz tarafından açık pozisyon için özgeçmişlerin toplanması ve uygun adaylarla görüşme organizasyonu, iş sözleşmesinin kurulabilmesi amacıyla mülakat/iş görüşmesi ve aday değerlendirme süreçlerinde Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 2. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 3. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 4. Hukuk İşlerinin yürütülmesi,

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek   ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır.

Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve şirketimizin avukatları ile.

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve www.turkeyrelocation.com adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.